esa = that (referring to female things)
aquél = that (item not close - refers to male things)
aquélla = that (item not close - refers to female things)