Number - Número

0 - 29

zero1.gif (6115 bytes) one.gif (3852 bytes) two.gif (5381 bytes)
cero uno dos
three.gif (5371 bytes) four.gif (5376 bytes) five.gif (5420 bytes)
tres cuatro cinco
     
six.gif (5897 bytes) seven.gif (4170 bytes) eight.gif (6494 bytes)
seis siete ocho
     
nine.gif (6054 bytes) ten.gif (3852 bytes)zero1.gif (6115 bytes) ten.gif (3852 bytes)ten.gif (3852 bytes)
nueve diez once
   
ten.gif (3852 bytes)two.gif (5381 bytes) ten.gif (3852 bytes)three.gif (5371 bytes) ten.gif (3852 bytes)four.gif (5376 bytes)
doce trece catorce
     
ten.gif (3852 bytes)five.gif (5420 bytes) ten.gif (3852 bytes)six.gif (5897 bytes) ten.gif (3852 bytes)seven.gif (4170 bytes)
quince dieciséis diecisiete
     
ten.gif (3852 bytes)eight.gif (6494 bytes) ten.gif (3852 bytes)nine.gif (6054 bytes) two.gif (5381 bytes)zero1.gif (6115 bytes)
dieciocho diecinueve veinte
     
two.gif (5381 bytes)ten.gif (3852 bytes) two.gif (5381 bytes)two.gif (5381 bytes) two.gif (5381 bytes)three.gif (5371 bytes)
veintiuno veintidós veintitrés
     
two.gif (5381 bytes)four.gif (5376 bytes) two.gif (5381 bytes)five.gif (5420 bytes) two.gif (5381 bytes)six.gif (5897 bytes)
twenty-four = veinticuatro twenty-five = veinticinco twenty-six = veintiséis
     
two.gif (5381 bytes)seven.gif (4170 bytes) two.gif (5381 bytes)eight.gif (6494 bytes) two.gif (5381 bytes)nine.gif (6054 bytes)
twenty-seven = veintisiete twenty-eight = veintiocho twenty-nine = veintinueve
     

 Return