Number - Número

30 - 1000

three.gif (5371 bytes)zero1.gif (6115 bytes) three.gif (5371 bytes)one.gif (3852 bytes) three.gif (5371 bytes)two.gif (5381 bytes)
treinta treinta y uno treinta y dos
three.gif (5371 bytes)three.gif (5371 bytes) three.gif (5371 bytes)four.gif (5376 bytes) three.gif (5371 bytes)five.gif (5420 bytes)
treinta y tres treinta y cuarto treinta y cinco
     
three.gif (5371 bytes)six.gif (5897 bytes) three.gif (5371 bytes)seven.gif (4170 bytes) three.gif (5371 bytes)eight.gif (6494 bytes)
treinta y seis treinta y siete treinta y ocho
     
three.gif (5371 bytes)nine.gif (6054 bytes) four.gif (5376 bytes)zero1.gif (6115 bytes) five.gif (5420 bytes)zero1.gif (6115 bytes)
treinta y nueve cuarenta cincuenta
   
six.gif (5897 bytes)zero1.gif (6115 bytes) seven.gif (4170 bytes)zero1.gif (6115 bytes) eight.gif (6494 bytes)zero1.gif (6115 bytes)
sesenta setenta ochenta
     
nine.gif (6054 bytes)zero1.gif (6115 bytes) one.gif (3852 bytes)zero1.gif (6115 bytes)zero1.gif (6115 bytes) two.gif (5381 bytes)zero1.gif (6115 bytes)zero1.gif (6115 bytes)
noventa cien/ciento doscientos/doscientas
     
three.gif (5371 bytes)zero1.gif (6115 bytes)zero1.gif (6115 bytes) four.gif (5376 bytes)zero1.gif (6115 bytes)zero1.gif (6115 bytes) five.gif (5420 bytes)zero1.gif (6115 bytes)zero1.gif (6115 bytes)
trescientos/trescientas cuatrocientos/cuatrocientas quinientos/quinientas
     
six.gif (5897 bytes)zero1.gif (6115 bytes)zero1.gif (6115 bytes) seven.gif (4170 bytes)zero1.gif (6115 bytes)zero1.gif (6115 bytes) eight.gif (6494 bytes)zero1.gif (6115 bytes)zero1.gif (6115 bytes)
seiscientos/seiscientas setecientos/setecientas ochocientos/ochocientas
     
nine.gif (6054 bytes)zero1.gif (6115 bytes)zero1.gif (6115 bytes) one.gif (3852 bytes)zero1.gif (6115 bytes)zero1.gif (6115 bytes)zero1.gif (6115 bytes)  
novecientos/novecientas mil  
     

 Return